مزایای استفاده از PHOSMEAT در فرآورده های گوشتی

فسفات های قلیایی در فرآورده های گوشتی اهداف گوناگونی را تامین می نمایند.
• افزایش قدرت نگه داری آب وکاهش از دست رفتن آب آزاد گوشت؛ که در نتیجه این عمل از چروکیدگی سطح فراورده های جلوگیری می شود.
• ایجاد تردی در گوشت بدلیل باز شدن پیوند های هیدروژنی فیبر های پروتئینی.
• فسفات ها با به تعویق انداختن اکسیداسیون اسید های چرب غیر اشباع، خاصیت نگهدارندگی داشته و بعنوان آنتی اکسیدان عمل می نمایند.
• همچنین در ایجاد پایداری پروتئین ها در حین عمل حرارت و نیز پایداری امولسیون چربی موثرند.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram