اسید آسکوربیک در فرآورده های گوشتی

ویتامین C در فرآورده های گوشتی به عنوان یک آنتی اکسیدان و نگه دارنده بکار گرفته می شود.
آنتی اکسیدان هایی که در فرآورده های گوشتی به کار گرفته می شوند باید دارای خواص زیر باشند:
• محلول در چربی
• مصرف غذایی (Food Grade)
• بی اثر بر طعم محصول
وظیفه اصلی آنتی اکسیدان در محصولات گوشتی غیر فعال سازی رادیکال های آزاد، بمنظور جلوگیری از فساد می باشد.با توجه به آن که اسیدآسکوربیک (ویتامین ث) تمام ویژگی های فوق را داراست، در فرآورده های گوشتی به عنوان یک آنتی اکسیدان عالی بکار گرفته می شود.لازم به توضیح است که هر چه میزان خلوص اسید آسکوربیک بیشتر باشد، فعالیت این ماده بالاتر خواهد بود.
اسید آسکوربیک در جلوگیری از رشد باکتری ها نیز نقش دارد، پس در محصولات غذایی بعنوان عامل نگهدارنده نیز بکار گرفته می شود.

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram