دکستروز مونو هیدرات (D-GLUCOSE)

دکستروز مونو هیدرات (D-glucose) قندی پایدار، بدون بو و پودر کریستالی سفید یا بدون رنگ می باشد. در حالت خالص، DE محصول ۱۰۰ است که نشان دهنده دکستروز خالص است.
DE دکستروز یکی از فاکتورهای مهم برای انتخاب محصول می باشد.
دکستروز به دو صورت تجاری موجود است: بدون آب و مونوهیدرات که به ترتیب Dextrose Anhydrate و Dextrose Monohydrate نامیده می شوند.
دکستروز مونوهیدرات قندی است که دارای یک مولکول آب می باشد. برای هر مولکول دکستروز یک مولکول آب وجود دارد که با پیوند ضعیفی به آن متصل است.
موارد استفاده دکستروز:
درجه هیدراسیون در موارد استفاده محصول بسیار اهمیت دارد و روش های به دست آوردن دکستروز، درجه هیدراسیون آن را مشخص می کند. دکستروز مونو هیدرات کاربرد وسیعی در صنایع غذایی دارد. یک مولکول آب موجود در این محصول باعث می شود تا خصوصیات مطلوب برای استفاده از آن در تولید محصولات غذایی، فراهم شود که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تأثیر بر روی نقطه انجماد، ذوب و جوش
• به عنوان نگهدارنده
• رطوبت
• شیرینی
• تأثیر بر روی واکنش های قهوه ای شدن
• ژلاسیون
• ویسکوزیتی
و ….

فهرست
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram